Všeobecné podmienky zásielkového predaja tovaru

Spoločnosť Herbex spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiele: Sro, vložke číslo: 6887/S so sídlom 991 28 Vinica 53, IČO: 31427774, DIČ: 2020382408, IČ DPH: SK2020382408, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení vydáva tieto Všeobecné podmienky zásielkového predaja tovaru upravujúce vzťahy medzi Herbex spol. s r.o. ako predávajúcim a spotrebiteľmi pri zásielkovom predaji tovaru doručovaného na území SR a ČR tak, aby nákup tovaru prebiehal bezkonfliktne pre spotrebiteľa konformne (ďalej len Podmienky).

1. SPOTREBITEĽ

a) Je fyzická osoba, ktorá súhlasiac s tým, že obchodný vzťah medzi ňou a predávajúcim sa bude riadiť týmito Všeobecnými podmienkami zásielkového predaja tovaru, tovar uvedený v Ponuke tovarov kupuje a ten jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
b) Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá tovar uvedený v Ponuke tovarov, kupuje pre výkon jej podnikateľskej činnosti. Vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a časťami 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12. týchto Všeobecných podmienok zásielkového predaja tovaru.

2. TOVAR

Tovarom sú:

 • potravinárske produkty (ďalej produkty) a
 • nepotravinárske výrobky (ďalej výrobky)

uvedené v Ponuke tovarov na internetovom portáli predávajúceho www.herbex.sk

3. CENA

3.1. Ceny tovarov platné v čase uzatvárania kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú uvedené v Ponuke tovarov. Ceny sú uvedené v € (euro) a to vrátane DPH.

3.2. K cene tovarov uvedenej v Ponuke tovarov predávajúci účtuje spotrebiteľovi expedičné náklady zasielaných tovarov pozostávajúce z balného a dopravného.

Expedičné náklady zasielaných tovarov sú:

Ceny za jednotlivé spôsoby dopravy
Celková suma objednávkyBalíkobox Slovenská PoštaGLS KuriérPacketa KuriérPacketa výdajné miesta a Z-boxy
do 25 €4,39 €3,60 €4,00 €2,29 €
od 25 € do 30 €4,39 €3,60 €4,00 €Zadarmo
od 30 € do 40 €4,39 €ZadarmoZadarmoZadarmo

Pri objednávkach v hodnote od 40€všetky druhy dopravy zadarmo.

Služby navyše: Dobierka + 1 € (pri objednávke do 30 €). Pri objednávke nad 30 € je dobierka zadarmo.

3.3. Pri objednávkach v hodnote nad 30 € je poštovné v rámci SR zadarmo.

Celková suma objednávky Poplatky za spôsob platby
DobierkaPlatba kartouPlatba bankovým prevodom
do 30 €1,00 €ZadarmoZadarmo
nad 30 €ZadarmoZadarmoZadarmo

3.4. Doplatky k cene môže predávajúci účtovať len ak sa na nich dohodne so spotrebiteľom, zľavy z ceny môže predávajúci v odôvodnených prípadoch poskytnúť spotrebiteľovi jednostranne – bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa.

3.5. Minimálna hodnota objednávky je 4 € a maximálna hodnota objednávky je 300 €. Ak má kupujúci záujem spraviť objednávku v cene nad 300 €, môže tak urobiť jedine cez telefón, zavolaním na telefónne číslo +421 32 77 421 19 a dohodnúť sa na vybavení objednávky s predávajúcim.

4. UZATVÁRANIE ZMLUVY

4.1. V záujme zjednodušenia a urýchlenia vyplňovania objednávok pri opakovaných nákupoch tovarov a zrýchlenia komunikácie medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa spotrebiteľ môže zaregistrovať, registrácia však nie je povinná. Nákup môže uskutočniť aj bez registrácie. Pri registrácii bude spotrebiteľovi doručená mailová notifikácia o registrácii spotrebiteľa. Pri nákupe bez registrácie mu bude doručené potvrdenie objednávky.

4.2. Predávajúci prehlasuje, že všetky údaje uvedené v registračnom formulári i objednávke spotrebiteľa sú dôverné, budú predávajúcim použité len pre uzatváranie kúpnych zmlúv na predaj tovarov a realizáciu týmito zmluvami uzavretých obchodov. Tretím osobám budú osobné údaje spotrebiteľa sprístupnené len v rozsahu nevyhnutnom pre doručenie zásielky, prípadne realizáciu platby v prospech spotrebiteľa.

4.3. Ponuka tovarov a ich ceny uvedené na stránke www.herbex.sk je návrhom predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy so spotrebiteľom.

4.4. Vyplnením objednávky a jej zaslaním predávajúcemu spotrebiteľ uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu za podmienok v týchto Všeobecných podmienkach uvedených na tovary spotrebiteľom objednané; Spotrebiteľ sa zaväzuje objednané tovary prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu cenu.

4.5. Bez vyplnenia údajov o spotrebiteľovi, ktoré sú v objednávke uvedené ako povinné, nebude možné kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavrieť; nepovinné údaje slúžia pre uľahčenie komunikácie predávajúceho so spotrebiteľom, a preto predávajúci prosí spotrebiteľa uviesť aj tieto údaje.

4.6. Tovary uvedené v ponuke, spotrebiteľ objedná zadaním množstva a druhu tovarov podľa pokynov uvedených v ponuke tovarov; celková cena objednaných tovarov bude v priebehu vypĺňania objednávky priebežne aktualizovaná – po ukončení objednávania a určenia spotrebiteľom zvoleného spôsobu platby bude spotrebiteľovi oznámená cena objednaných tovarov a výška expedičných nákladov tovarov.

4.7. Po ukončení výberu tovarov spotrebiteľ určí spôsob dodania tovarov podľa bodu 7. týchto podmienok , určí spôsob platby a dá pokyn na zaplatenie výslednej ceny – t.j. ceny objednaných tovarov a expedičných nákladov.
Prijatie objednávky predávajúci potvrdí spotrebiteľovi zaslaním akceptu objednávky na spotrebiteľom uvedenú e-mailovú adresu.

4.8 Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane spotrebiteľ formou odkazu (príloha e-mailu vo formáte PDF) na stiahnutie Faktúry v elektronickej podobe, s čím spotrebiteľ súhlasí. Odkazy na uvedené listiny sú spotrebiteľovi zaslané na emailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uvedie pri objednávke. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej podobe spotrebiteľ napíše do poznámky k objednávke text, že žiada predávajúceho o priloženie faktúry  priamo do balíka s objednaným tovarom.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRED JEJ SPLNENÍM – ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1. Spotrebiteľ môže ním zaslanú a predávajúcim akceptovanú objednávku zrušiť e-mailovým oznámením adresovaným predávajúcemu iba v prípade, ak tovar nebol predávajúcim už odovzdaný na prepravu kuriérnej službe alebo inej dopravnej spoločnosti.
V prípade platného zrušenia objednávky spotrebiteľom zaplateného tovaru, predávajúci obratom vráti sumu zaplatenú spotrebiteľom spôsobom so spotrebiteľom dohodnutým.

5.2. Po prevzatí spotrebiteľom objednaného tovaru kuriérnou službou alebo inou dopravnou spoločnosťou nemôže Spotrebiteľ objednávku zrušiť, môže však od uzavretej zmluvy odstúpiť postupom uvedeným v časti 8.

6. PLATBY

Cenu objednaných tovarov môže spotrebiteľ zaplatiť:

Platobnou kartou – bezprostredne po odoslaní objednávky, presmerovaním na stránku platobnej brány. Najrýchlejší spôsob platby (okamžité pripísanie platby na bankový účet predávajúceho). Objednaný tovar bude zaslaný spotrebiteľovi po úspešnom zrealizovaní platby (po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho).

V hotovosti (dobierkou) – pri prevzatí zásielky od doručovateľa – Packeta, GLS alebo Slovenská pošta a. s.

Platba vopred prevodom na účet – Objednaný tovar bude zaslaný spotrebiteľovi hneď po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho

-bankovým prevodom na účet predávajúceho vedenom vo Všeobecnej úverovej banke (VÚB) a.s., IBAN: SK2002000000003395579259, BIC: SUBASKBX

7. DODANIE TOVARU

7.1. Vlastníctvo k objednanému tovaru prechádza na spotrebiteľa zaplatením ceny tovaru. Dodaním tovaru je moment prevzatia zaslaného tovaru spotrebiteľom od dopravcu.

7.2. Predávajúci je povinný odovzdať dopravcovi tovary kontrahované spotrebiteľom najneskôr do 3 pracovných dní po doručení objednávky predávajúcemu (okrem obdobia Vianočných sviatkov alebo letnej celozávodnej dovolenky, o čom predávajúci vopred upozorní kupujúceho Oznamom na úvodnej stránke na hlavnom banneri, kde uvedie konkrétne informácie o dobe dodania tovaru).

7.3. V prípade, ak objednaný spotrebiteľom tovar, alebo jeho časť nemôže predávajúci dodať včas, dohodne so spotrebiteľom spôsob riešenia:

 • tovar bude dodaný v náhradnej lehote dohodnutej so spotrebiteľom, alebo
 • v rozsahu tovaru, v ktorom nemôže predávajúci tovar dodať, bude zrušená zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spotrebiteľovi bude vrátená ním zaplatená cena nedodaného tovaru a náklady expedície, prípadne ich časť.

7.4. Predávajúci zasiela zásielku na adresu udanú spotrebiteľom:

 • – do rúk zákazníka  – dodanie do 2 pracovných dní od vybavenia objednávky – prostredníctvom Kuriérskej služby Packeta Home (Packeta Slovakia s.r.o.) alebo kuriérskej služby GLS (General Logistics Systems Slovakia s.r.o.)
 • – na výdajné miesto/do Z-boxu (Packeta Slovakia s.r.o.) – dodanie do 1-2 pracovných dní od vybavenia objednávky
 • – do Balíko-Boxu Slovenskej pošty/na Slovenskú poštu (Slovenská pošta, a. s.) dodanie do 1-2 pracovných dní od vybavenia objednávky

7.5. Nebezpečenstvo vzniku škody na zásielke, náhodné poškodenie, či stratu zásielky prechádza na spotrebiteľa okamihom dodania tovaru – prevzatím zásielky od kuriérnej služby alebo od doručovacej spoločnosti (ďalej doručovateľ).

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU

8.1. Spotrebiteľ je oprávnený i bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa dodania mu tovaru. Pracovnými dňami sú dni, ktoré nie sú ako dni pracovného pokoja alebo sviatky vyznačené v kalendári SR.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Uplynutím 14-dňovej lehoty právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy zaniká.

8.2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru spotrebiteľovi porušený (čaj, káva).

8.2.1. Neprevzatie spotrebiteľom zaplatenej zásielky od doručovateľa bez zaslania písomného odstúpenia od zmluvy podľa bodu 8.3. nie je odstúpením od zmluvy a objednaný tovar bude predávajúcim opätovne zaslaný spotrebiteľovi.

8.2.2. Ak spotrebiteľ nepreberie od doručovateľa, a to ani v lehote určenej mu doručovateľom, tovar zaslaný mu na dobierku, za deň jednostranného odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom sa považuje deň vrátenia zásielky predávajúcemu, ibaže by spotrebiteľ v písomnom odstúpení od zmluvy podľa bodu 8.3. zaslanom predávajúcemu uviedol iný dátum. Predávajúci môže od spotrebiteľa vymáhať náhradu nákladov na spätné doručenie spotrebiteľom neprevzatej dobierkovej zásielky.

8.3. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ zaslať:

 • písomne, na adresu skladu predávajúceho – Herbex spol. s r.o., Hrašné 1, 916 14 Hrašné, Slovenská Republika
 • elektronicky – e-mailom na adresu info@herbex.sk

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo objednávky, špecifikáciu (označenie) tovaru a počet kusov ktorého sa odstúpenie týka a musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, že spotrebiteľ požaduje vrátiť ním zaplatenú cenu tovaru na účet vedený v banke, uvedie v odstúpení od zmluvy bankové spojenie – názov banky a číslo účtu, IBAN a BIC kód, na ktorý predávajúci spotrebiteľovi vráti ním zaplatenú cenu tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu týchto podmienok.

8.4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu prevzaté tovary v nepoškodenom stave, v originálnom, nepoškodenom obale kuriérnou službou alebo doporučenou zásielkou na adresu predávajúceho, ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú inak. Za škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného obalu na zaslanie spotrebiteľom vrátených tovarov, predávajúci nezodpovedá a neodškodňuje ich.

8.5. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby skôr, než je predávajúcemu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

8.6. Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr než spotrebiteľ splní svoju povinnosť podľa bodu 8.5. všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

9. ZÁRUČNÁ DOBA TOVAROV

Záručná doba potravinárskych produktov je uvedená na obale produktu. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním produktov po otvorení obalu produktu.
Záručná doba ostatných nepotravinárskych výrobkov je 2 roky od prevzatia zásielky.

10. REKLAMÁCIE

10.1. Spotrebiteľ je povinný prehliadnuť zásielku tovaru pri jej preberaní od doručovateľa, skontrolovať, či vonkajší obal zásielky a lepiaca páska nie sú poškodené (predávajúci na prelepenie zásielky používa bielu firemnú lepiacu pásku s logom firmy, nahradenie hoc i čiastočné tejto pečatnej lepiacej pásky inou svedčí o možnom neoprávnenom zásahu do obsahu zásielky a je preto nutné obsah zásielky skontrolovať). Ak spotrebiteľ zistí poškodenie obalu zásielky, je spotrebiteľ povinný skontrolovať stav tovarov a v prípade ich poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti pracovníka doručovateľa, prípadne zásielku od doručovateľa neprevziať. Zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu prepravy znáša doručovateľ. Reklamovať poškodenie zásielky doručovateľa – spísať protokol o poškodení zásielky s doručujúcim zamestnancom doručovateľa – je povinný spotrebiteľ.

10.2. Spotrebiteľ je povinný o doručení poškodenej zásielky, prípadne o odmietnutí poškodenú zásielku prevziať bezodkladne informovať predávajúceho tak, aby predávajúci mohol včas uplatniť nároky na náhradu škody voči kuriérnej službe.

10.3. V prípade, ak spotrebiteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 10.1 a 10.2 týchto Podmienok, predávajúci spotrebiteľovi vzniknutú škodu nie je povinný uhradiť.

10.4. V prípade, ak spotrebiteľovi nebudú ním objednané a zaplatené tovary doručené do 10 pracovných dní po lehote uvedenej v bode 7.6. je potrebné oznámiť to predávajúcemu; je možné, že v priebehu dopravy došlo k strate zásielky a predávajúci je v takom prípade povinný reklamovať nedoručenie zásielky spotrebiteľovi u doručovateľa a prípadne opätovne zaslať spotrebiteľovi.

10.5. Ak spotrebiteľ zistí, že tovar má vady, ktoré neboli zjavné pri prebratí zásielky, prípadne zásielka neobsahuje všetok spotrebiteľom objednaný a zaplatený tovar, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po prevzatí zásielky, oznámiť na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho, po uplynutí tejto lehoty reklamácia predávajúcim uznaná nebude. V prípade, ak vada tovaru (najmä krehkého) spočíva v jeho poškodení, spotrebiteľ spolu s reklamáciou zašle predávajúcemu dokumentáciu osvedčujúcu jeho tvrdenia uvedené v reklamácii – fotodokumentáciu, prípadne videozáznam poškodeného tovaru.

10.6. Vady kvality tovaru je spotrebiteľ povinný reklamovať bezodkladne po ich zistení, a to:

 • elektronickým podaním na e-mailovú adresu info@herbex.sk
 • písomným podaním zaslaným doporučene na adresu skladu predávajúceho – Herbex spol. s r.o., Hrašné 1, 916 14 Hrašné, Slovenská Republika

10.7. V reklamácii spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, ktorou bol tovar spotrebiteľom objednaný, popíše ako sa vada prejavuje a uvedie požadovaný spôsob riešenia reklamácie. V  prípade, ak spotrebiteľ požaduje zrušenie uzavretej kúpnej zmluvy v rozsahu reklamovaného tovaru a vrátenie zaň zaplatenej ceny, predávajúci, ak je reklamácia spotrebiteľa uznaná predávajúcim za oprávnenú, vráti spotrebiteľovi ním zaplatenú cenu oprávnene reklamovaného tovaru späť na kartu, z ktorej bola platba za tovar realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ požaduje vrátiť zaplatenú kúpnu cenu na účet vedený v banke, spotrebiteľ uvedie bankové spojenie – názov banky a číslo účtu, IBAN a BIC, na ktorý predávajúci spotrebiteľovi vráti ním zaplatenú cenu reklamovaného tovaru.

10.8. Spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar uschovať a v prípade požiadania predávajúceho ho doručiť na posúdenie predávajúcemu. V prípade vrátenia musí byť tovar zaslaný späť vhodne zabalený v obale chrániacom ho pred poškodením počas dopravy, musí byť zaslaný doporučene.

10.9. Predávajúci je povinný do 2 pracovných dní oznámiť spotrebiteľovi uznanie alebo zamietnutie reklamácie a v prípade uznania reklamácie dohodnúť so spotrebiteľom spôsob vybavenia reklamácie tak, aby predávajúci mohol reklamáciu vyriešiť čo najskôr, najneskôr do 30 dní po jej doručení.

11. PLATNOSŤ VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

11.1. Všeobecné podmienky zásielkového predaja tovaru Herbex spol. s r.o. boli vydané v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi zásielkový predaj, a preto po zmene týchto predpisov budú zmenené aj tieto Všeobecné podmienky; v prípade, ak by sa niektoré z ustanovení Všeobecných podmienok dostali do rozporu s platnou právnou úpravou, bude sa predávajúci riadiť platnou právnou úpravou a to i pred zmenou týchto Všeobecných podmienok.

11.2. Predávajúci môže Všeobecné podmienky zásielkového predaja jednostranne meniť, ak sú na to dôvody; vzťah so spotrebiteľom s ktorým má predávajúci uzavretú zmluvu sa takto zmenenými Všeobecnými podmienkami bude riadiť len ak s tým spotrebiteľ vysloví súhlas.

12. BEZBEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu.
2. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, krajina, email, telefónny kontakt.
3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
4. Tretie strany, ktoré prijímajú osobné údaje pre účel vybavenia objednávky sú účtovnícka spoločnosť,poisťovne a pošta alebo kuriér.
5. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
6. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby sú: právo podať sťažnosť dozornému orgánu, práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

13. KONTROLNÝ ORGÁN

Činnosť poskytovateľa služieb tohto portálu podlieha dohľadu a kontrole:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 00  Banská Bystrica

Telefón: 048/415 18 71, 048/412 49 69

Fax:048/412 46 93

 

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

(vyplňte a pošlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

V listinnej podobe zašlite na adresu: Herbex spol. s r. o., Hrašné 1, 916 14 Hrašné, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: info@herbex.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Číslo objednávky:

Špecifikácia (označenie) tovaru a počet kusov ktorého sa odstúpenie týka:

 

Dátum prijatia tovaru:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/ Obchodný názov spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

 

Bankové spojenie spotrebiteľa:

 • Názov banky:
 • Číslo účtu:
 • IBAN:
 • SWIF (BIC) kód:

 

V Hrašnom, dňa 17.1.2023